Organizace školního roku

Organizace školního roku 2018/2019

 • začátek školního roku: pondělí 3. září 2018
 • ukončení 1. pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019
 • ukončení 2. pololetí: pátek 28. června 2019
 • podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
 • vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 - středa 2. ledna 2019
 • jednodenní pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019
 • jarní prázdniny: pondělí 18. února -  neděle 24. února 2019
 • velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019 (státní svátek Velký pátek)
 • hlavní prázdniny: sobota 29. června - neděle 1. září 2019

Vzdělávací programy pro základní vzdělávání

Vyučování bude probíhat v 1. - 9. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život, který je v souladu s RVP ZV: č. j. 31 504/2004-22, ve znění pozdějších úprav a Standardy základního vzdělávání s platností od 1. 9. 2013.

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání se může konat dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v termínu od 1. dubna do 30. dubna. Po dohodě se ZŠ Dačice, Komenského bude zápis do 1. ročníku probíhat v pátek 5. dubna 2019.

Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků školy zapsaného v rejstříku škol. Ředitel školy oznámí do konce března přijetí dítěte z jiné spádové oblasti příslušnému řediteli školy. O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce zvolil na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, a doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa. Ředitel žádosti  o  odložení začátku povinné školní docházky vyhoví pouze v případě, že  posouzení budou kladná. Na rozhodování ředitele školy o přijetí do prvního ročníku a o zamítnutí odkladu povinné školní docházky se vztahuje správní řád.

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2019/2020

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Předkládat přihlášky do 1. kola přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky je možné do 30. listopadu 2018. U oborů s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění) je povinné konání jednotné zkoušky, a to pro všechny formy vzdělávání.

Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk  a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám. Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium  se sportovní přípravou nejméně 40 %.

V 1. kole přijímacího řízení podávají uchazeči maximálně dvě přihlášky. Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí na střední školu potvrzují uchazeči svůj zájem o studium předložením zápisového lístku.

Zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání. Zápisový lístek vydává základní škola (v případě uchazečů s ukončeným základním vzděláním krajský úřad). Zápisový lístek je možné uplatnit pouze jednou. Výjimkou z uplatnění zápisového lístku jsou dva případy, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole. Jednak když bylo jeho odvolání proti nepřijetí úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku  do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky. 

Přijímací řízení do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou mimo gymnázium se sportovní přípravouna SŠ bude probíhá v období od 2. ledna do 15. ledna.

Přijímací řízení (talentové zkoušky) do oboru Gymnázium se sportovní přípravou se konají od 2. ledna do 15. února a do oborů vzdělání konzervatoří od 15. ledna do 31. ledna.

1. kolo přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou se koná  v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna (včetně dvou řádných termínů jednotných zkoušek).

Pro obory vzdělání bez maturitní zkoušky  se konají přijímací zkoušky od 22. dubna do 30. dubna 2019.

Třídní schůzky rodičů

Září

 • Školní řád - změny, pravidla hodnocení žáků, elektronická žákovská knížka, preventivní program, třídnické záležitosti (19. 9. 2018 14:30, všechny třídy)

Listopad

 • Informace týkající se přijímacího řízení na střední školy (15. 11. 2018 15:00, 9.tř.)

Červen

 • Informace zákonným zástupcům žáků budoucích 1. tříd.(24. 6. 2019)

Konzultační odpoledne

 • 15. listopadu 2018 14:30 - 17:00, všechny třídy, individuální hodnocení prospěchu a chování žáků
 • 11. dubna. 2018 14:30 - 17:00, všechny třídy, individuální hodnocení prospěchu a chování žáků

Další konzultace po dohodě s konkrétním vyučujícím.

Den otevřených dveří

 • středa 12. prosince 2018 14:00 - 17:00


V Dačicích dne 27. 8. 2018
Mgr. Bohumil Havlík
ředitel školy