Organizace školního roku

Organizace školního roku 2019/2020

 • začátek školního roku: pondělí 2. září 2019
 • ukončení 1. pololetí: čtvrtek 30. ledna 2020
 • ukončení 2. pololetí: úterý 30. června 2020
 • podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října 2019
 • vánoční prázdniny: pondělí 23. prosince 2019 - pátek 3. ledna 2020
 • jednodenní pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2020
 • jarní prázdniny: pondělí 24. února - pátek 28. února 2020
 • velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna 2020
 • hlavní prázdniny: středa 1. července - pondělí 31. srpna 2020

Vzdělávací programy pro základní vzdělávání

Vyučování bude probíhat v 1. - 9. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život, který je v souladu s RVP ZV: č. j. 31 504/2004-22, ve znění pozdějších úprav a Standardy základního vzdělávání s platností od 1. 9. 2013.

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání se může konat dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2020. Po dohodě se ZŠ Dačice, Komenského bude zápis do 1. ročníku probíhat v pátek 3. dubna 2020.

Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků školy zapsaného v rejstříku škol. Ředitel školy oznámí do konce března přijetí dítěte z jiné spádové oblasti příslušnému řediteli školy. O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce zvolil na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, a doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa. Ředitel žádosti  o  odložení začátku povinné školní docházky vyhoví pouze v případě, že  posouzení budou kladná. Na rozhodování ředitele školy o přijetí do prvního ročníku a o zamítnutí odkladu povinné školní docházky se vztahuje správní řád.

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2020/2021

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Předkládat přihlášky do 1. kola přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou je možné do 30. listopadu 2019, resp. dle § 40 správního řádu do 2. prosince 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení. Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2020, resp. dle § 40 správního řádu do 2. března 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení.

Uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělávání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělávání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí. Termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2020, pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2020. Termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2020. Termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2020.

Přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2020; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání, u nichž je jako součástpřijímacího řízení stanovena RVP talentová zkouška), a to pro všechny formy vzdělávání.

Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září 2019 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2020.

Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání).

Třídní schůzky rodičů

Září: školní řád, pravidla hodnocení žáků, elektronická žákovská knížka, preventivní program, třídnické záležitosti (18. 9. 2019 14:30, všechny třídy)

Listopad: informace týkající se přijímacího řízení na střední školy (14. 11. 2019 15:00, 9.tř.)

Červen: informace zákonným zástupcům žáků budoucích 1. tříd.(25. 6. 2020)

Konzultační odpoledne

 • 14. listopadu 2019 14:30 - 17:00, všechny třídy, individuální hodnocení prospěchu a chování žáků
 • 16. dubna 2020 14:30 - 17:00, všechny třídy, individuální hodnocení prospěchu a chování žáků

Další konzultace po dohodě s konkrétním vyučujícím.

Den otevřených dveří

 • středa 11. prosince 2019 14:00 - 17:00

V Dačicích dne 26. 8. 2019
Mgr. Bohumil Havlík
ředitel školy