Projekt IROP

NÁZEV PROJEKTU: Vybavení Základní školy Dačice

TERMÍN REALIZACE: 24. 3. 2015 – 28. 6. 2019

VÝŠE PODPORY: 2 024 053,08 Kč

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉ UNIE.

Hlavním cílem projektu „Vybavení Základní školy Dačice“ (reg.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003613) je zkvalitnění výuky přírodních věd (konkrétně přírodopisu, zeměpisu a fyziky) a technických a řemeslných oborů za pomoci nového moderního vybavení. Tohoto cíle bude dosaženo modernizací dvou specializovaných učeben.

Experimentální učebna přírodních věd bude vybavena jak nábytkem, tak nepřeberným množstvím praktických pomůcek, které ve značné míře dopomohou k lepšímu pochopení vyučované látky a zároveň obohatí žáky o praktické zkušenosti z oblasti přírodních věd. Vybavení pořizované do této učebny bude zahrnovat také digitální technologie. Učebna pro technické vzdělávání pak bude vybavena zcela novými pracovními stoly a skříňkami, čímž bude vytvořeno kvalitní zázemí s prostředím příznivým pro rozvoj technické a řemeslné dovednosti žáků.

Tyto skutečnosti ve velké míře přispějí ke zkvalitnění výuky ve vazbě na klíčové kompetence přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi a technické a řemeslné obory na Základní škole Dačice, Boženy Němcové. Výstupy projektu budou využity v rámci spolupráce s dalšími čtyřmi subjekty. Kromě zkvalitnění výuky dojde díky projektu k zajištění rovného přístupu ke vzdělání a rovněž ke zvýšení připravenosti žáků na případné navazující vzdělávání. V rámci projektu dojde rovněž k úpravě venkovního prostranství v podobě vybudování relaxačního koutku na školní zahradě.