Současnost

Základní školu navštěvuje 359 žáků. Na prvním stupni základní školy se učí 224 žáků v deseti třídách, na druhém stupni se v šesti třídách vzdělává 135 žáků. Ve třech odděleních školní družiny pracuje 90 dětí.

Ve školním roce 2019/2020 zaměstnává škola celkem 36 pracovníků. Pedagogických zaměstnanců je 31, z toho 24 učitelů, 3 vychovatelky a 4 asistentky pedagoga. Zázemí pro výchovně vzdělávací proces vytváří 5 provozních zaměstnanců.

Žáci využívají 16 kmenových tříd a velmi dobře vybavenou odbornou učebnu přírodopisu a chemie, chemickou laboratoř a další odborné učebny pro fyziku, výpočetní techniku a novou učebnu přírodních věd, dvě nadstandardně zařízené tělocvičny a víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem. Žáci i vyučující mají také k dispozici rozsáhlý fond školní knihovny. V areálu školy je také cvičná školní kuchyně, školní dílny, skleník a rozlehlé školní pozemky a sad. V roce 2013 jsme vybudovali učebnu v přírodě, která byla financována z Revolvingového fondu MŽP.  Na jaře roku 2014 se nám ještě podařilo vydláždit v této učebně zpevněnou plochu pro umístění lavic. V roce 2015 jsme vybudovali na školní zahradě dětské hřiště osazené třemi herními prvky (věž se skluzavkou, pyramida, kladiny), které slouží zejména dětem docházejícím do školní družiny.

Samozřejmou pomůckou používanou při vyučování jsou interaktivní tabule, které pomáhají tomu, aby byla výuka pestrá, efektivní, názorná a pro žáky i učitele poutavá. Škola využívá v současné době patnáct interaktivních tabulí, umístěných v odborných učebnách a téměř ve všech kmenových třídách. Všechny třídy jsou připojeny ke školní počítačové síti a celý prostor školy je pokryt WIFI sítí.

Ve školním roce 2019/2020 pracují žáci podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život, který vytvořili naši učitelé (učební plán školního vzdělávacího programu je umístěn na stránkách školy).

Snažíme se žáky co nejlépe připravit na budoucí život a dát jim výborné základy vzdělání. Našim žákům nabízíme v rámci našeho školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život.

  • velmi dobrou přípravu na úspěšné pokračování na středních školách po skončení 9. ročníku,
  • výuku anglického jazyka v 1. ročníku - 3. ročníku a od 7. ročníku výuku druhého cizího jazyka,
  • výuku informatiky od 5. až do 9. ročníku a její praktické využití v dalších vyučovacích předmětech,
  • výuku základů administrativy,
  • názorné a zábavné vyučování (osvědčilo se nám používání interaktivních tabulí, žáci jsou více vtaženi do hry a práce s počítačem je baví),
  • v některých ročnících posílení výuky tělesné výchovy na 3 hodiny týdně,
  • dobré zázemí pro sportovní vyžití.

Žáci se mohou také zapojit v odpoledních hodinách pod vedením vyučujících do řady zájmových aktivit, velký zájem je o sportovní vyžití, ale ani další oblasti nezůstávají stranou.

Žáci 1. stupně se mohou učit hrát na flétnu nebo kytaru, v rámci školní družiny je také možné navštěvovat například dramatický kroužek a pro žáky 1. – 2. tříd, kteří se ještě neučí povinně cizí jazyk, je určena Angličtina hrou.

Mladí technici se pouští s velkou chutí do práce a v odpoledních hodinách vytvářejí své roboty z LEGA, které programují a učí vykonávat jednoduché pracovní operace. Finanční prostředky na tuto aktivitu byly dříve získány z grantů TRW – DAS a.s. V roce 2015 a 2016 jsme uspěli v grantovém programu firmy THK RHYTM AUTOMOTIVE CZECH a.s., která podpořila finančně naše projekty Kroužek mladého technika a Mladý technik částkami 39 913,- Kč a 26676,- Kč.

Ve školním roce 2015/2016 se škola zapojila se svým projektem Hravé tvoření do Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 (výzva č. 57). Cílem tohoto projektu bylo rozvíjení technických dovedností žáků 2. stupně. dotace projektu činila 204 112,- Kč a převážná část získaných finančních prostředků byla využitá na nákup nového nářadí do  školní dílny.

Vedle volitelného předmětu základy administrativy se mohou žáci věnovat výuce psaní na klávesnici (což se jim v životě bude určitě hodit) i po vyučování. Ti nejlepší se pak účastní mezinárodní soutěže v psaní na klávesnici INTERSTENO.

Žákům s obtížemi při výuce účinně pomáhají kroužky dyslektické.

Škola je již několik roků úspěšně zapojena do mezinárodního projektu Globe, naši žáci pravidelně prezentují výsledky své práce v oblasti ochrany životního prostředí na mezinárodním setkání GLOBE GAMES.

Podle zájmu žáků a možností školy nabízíme i další aktivity. Každoročně se naši žáci účastní velkého množství olympiád, vědomostních, dovednostních a sportovních soutěží, na které se pečlivě připravují pod vedením svých vyučujících. Každý rok pořádáme řadu divadelních zájezdů, exkurzí a výletů, které obohacují naše žáky o nové zážitky a poznatky.